เกจ์แก๊ส
400.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้ต่อกับท่อแอลพีจีเพื่อควบคุมระดับแรงดัน และปริมาณการไหลของแก๊สแอลพีจี